May 2, 2007

زرشک پلو

دی شب زرشک پلو با مرغ درست کردیم. البته منظور از پلو، همانا کته است که هم آسانتر است و هم سالم تر. از زور خستگی حال سرخ کردن زرشک ها را نداشتیم. این بود که وقتی کته آبش را کشید، سانلی زرشک ها را همینطوری خام ریخت روی کته. خیلی خوش مزه شد. امتحان کنید