September 18, 2007

پیاز

این پیاز سرخ شده آماده عجب چیز معرکه ای است. چرا صنعت غذایی چیپس پیاز درست نمی کند؟ من واقعا عاشق طعم پیاز سرخ شده هستم و بر این باورم که
هیچ چیز
هیچ چیز مگر این دقایق خوش بو...
بوی زُهم گوشت و مرغ را
از بین نمی برد

زنده باد پیاز
زنده باد پیاز سفید درشت آبدار
زنده باد پیاز سرخ شده آماده
که می توان آن را مشت مشت خورد و توی همه چیز
حتی سالاد
ریخت.