February 15, 2010

پیغام‌گیر ضد اسپم

از آنجایی که من تقریبا هر روز دارم پیغام اسپم دریافت می‌کنم با اجازه همه آنهایی که با حوصله می‌آیند به آشپزخانه سرک می‌کشند و یادداشت می‌گذارند می‌خواهم روی پیغام‌گیر اسپم‌چک بگذارم. بابت زحمتی که متحمل خواهید شد عذر می‌خواهم اما به نظر می‌رسد چاره دیگری نمانده است.

با احترام
بهار