December 28, 2013

سوپ کدو حلوایی با کاریامروز سوپ کدوحلوایی درست کردم که قبلا دستورش رو اینجا گذاشته بودم. فقط به جای گوجه فرنگی توش پودر کاری ریختم.
گذشته از سوپ چیلی هم درست کردم که دستورش رو فردا اینجا می گذارم.