June 7, 2015

قورمه سبزی با سالاد شيرازی و شربت بهارنارنج


غذای ایرانی عجین شده با مفاهیمی مثل جاافتادن و دم کشیدن و من ظرفی بهتر از دیگ مسی برای دم کشیدن و گمج برای جاافتادن پیدا نمی کنم. اصلا شکل و جنس این ظروف به واقع خود تعریف جاافتادن و دم کشیدن اند.